Archive for aprill, 2023

26. apr. 2023

Kuidas on Emili koolis töötada?

Kirjutan Emilist siin möödaminnes tihti, kuid mitte eriti konkreetselt. Seekord teen nii, et kirjeldangi ülevaatlikult, mismoodi töö Emilis välja näeb. Kui tahad, tule vaata ise oma silmaga järgi! Ja lisan ka, et asi täitsa aus oleks, et seda kirjatükki hindasid, parandasid ja täiendasid enne avaldamist Emili õpetajad Liis, Kairi, Anni ja Annegret. Suur tänu teile!

Mina ei olnud selles meeskonnas, kes Emili kooli alustas, kuid olen oma viie aasta jooksul selles tiimis aru saanud, et Emili kooli loomisel on tehtud väga palju asju õigesti ning praegune koolikultuur on minu meelest tugevas ja heas kohas. Emili kool on väga hea kool. Minu ülesanne praeguse juhina on mõnusat keskkonda hoida suure kasvamise tuhinas. See ei ole lihtne, aga mind aitab väga palju tugev vundament.

Kooli tuum – ühised väärtused

Emili kooli asutajad sõnastasid põhiväärtused: oleme avatud, pühendume, hoolime ja võtame vastutuse. Mida need meie jaoks tähendavad, on lahti kirjutatud kooli õppekavas. Need ei ole õõnsad sõnad, vaid me päriselt ka mõtestame ja arutleme nende üle. Kooli väärtustel on koht meeskonna koosolekutel, kolleegide ja õpilaste tunnustamisel, õpilaste hommikuringides ja mujal. Väärtused aitavad mul teha keerulisi otsuseid ja hinnata tehtud tegusid. Emili kooli peamine tugevus on see, et kooli väärtused on päris asi, mitte vormitäide.

Lisaks oleme terve kooliperega koos sõnastanud sihid, mille poole püüdleme ja need on nüüd oluline osa Emili õppekavast. Arengukava ja teisi dokumente teeme koos, et ühiselt püüelda suurte eesmärkide poole. Koos ka hindame, kuidas meil läheb. Kooli juhtimine on olnud algusest peame ühine vastutus, kuid suuremas meeskonnas oleme sellesse protsessi rohkem struktuuri lisanud. Me ei ole kasvamisega veel valmis, nii et ühist loomist on veel palju. Püüame seda teha nii, et võimalikult palju koolipere liikmeid on kaasas, kuid samas väärtustades igaühe aega.

Hea suhe on kõige alus

Enne Emili kooli tööle tulemist olin erinevates haridusasutustes juba üle kümne aasta töötanud ning olin ka korduvalt kuulnud seda, et õppimiseks ja töötamiseks on vaja turvalist keskkonda. Kuid seda, kui oluline on päriselt hea suhe, mõistsin tegelikult alles Emilis.

Õpilased, juhid, õpetajad ja teised kooli töötajad suhtlevad omavahel avatult ja vabalt, sinatame, teeme nalja ning räägime pisikestest igapäevastest asjadest. Pole ranget ja pikka võimuhierarhiat ja hirmu taastootvat süsteemi. Me ei taga korda koolis karistuste ja ähvardustega, vaid kokkulepete ning lugupidava suhtumisega. Muidugi see ei ole probleemivaba – konflikte, kiusamist, korra rikkumist ja nõmedat käitumist tuleb ikka ette. Oleme seda mõtestanud nii, et käimegi koolis selleks, et õppida inimeseks olemise kõrget kunsti, sh suhtlemist, käitumist ja probleemide lahendamist. Täiskasvanute ülesanne on olla eeskujuks ja abiks. See ei tule lihtsalt ja see on pidev närvesööv töö, kuid kui tõesti peame kalliks Emili väärtuseid, siis teisiti ei saa.

Kui klassikollektiivis on suhted keeruliseks läinud, siis me ei karda ka õppimist pausile panna ja sellega tegeleda, sest head suhted ja sealt tulev turvaline keskkond on õppimise alus. Kui lapsel on tugevad tunded või mõtted on mujal, siis ta tegelikult ei õpi. Nii et vahel on vaja selle jaoks eraldi aega võtta ja seda me ka teeme. Sama kehtib ka Emili kui töökeskkonna kohta. Võtame aega, et olla koos ja luua ning hoida häid suhteid. Kui vaja, võtame eraldi arutada, kuidas saame koos veel  paremini edasi minna. Otsime ühiselt lahendusi ja võimalusi. Korraldame ühiseid üritusi alates matkadest kuni konverentsini koos õpilaste ja lastevanematega.

Heade suhete ja turvalise vaimse keskkonna hoidmisel aitavad meid ka KiVa ja VePa programmid. Suurem osa Emili õpetajaid on läbinud vastavad koolitused ja kasutavad nende programmide elemente rohkem või vähem. Emilis on väga tugev ja toimekas KiVa-tiim, kes hoiab kiusuennetust fookuses, toetab koolipere liikmeid ning vajadusel sekkub. Kui Emiliga liitub uus pereliige, saab soovi korral minna ka KiVa ja/või VePa koolitusele.

Heade suhete hoidmine on pidev töö ja pingutus – see ei saa kunagi valmis. Tunnen, et meie meeskonnas on ühine ja tugev soov selle nimel vaeva näha. Kui oleme erineval arvamusel, räägime selle läbi. Konflikt ei jää vinduma. Vajadusel teeme uusi või uuendame vanu kokkuleppeid. Oleme valmis otsima lahendusi ja võtma aega selleks, et igaühel oleks hea olla.

Inimesed on hoolega valitud

Emili kooli tööle tulemine on üsna pikk protsess, sest valime oma kolleege hoolega. Lisaks tavalistele dokumentidele ja vestlustele ootame, et tulevane kaasteeline käib koolis vaatlemas ja tutvumas ning õpetaja proovitundi andmas. Vahepeal reflekteerime, et mõista, kas kanname samu väärtusi ja põhimõtteid. On oluline, et uus tiimiliige ei ostaks „põrsast kotis“, vaid veenduks, et see on missioon, millega ta soovib end siduda. Kuidas edukalt kandideerida, saad lugeda siit.

Ootame oma uutelt kaaslastelt seda, et ta kannaks Emili väärtuseid ja talle sobiks meie põhimõtted. Vaja on väga head suhtlemisoskust, lahendusmeelsust, hoolimist igast õpilasest ning valmisolekut teha koostööd nii suurte kui ka väikestega. Kindlasti on palju õppimist, sest oleme teinud pedagoogilisi valikuid, mida paljud koolid ei viljele (nt projektõpe, üldõpetus, kirjeldav sõnaline tagasiside), nii et tuleb olla valmis ka selleks, et on nii mõndagi uut ja teistmoodi.

Värsketele emillastele on abiks koolitused, mentor ja kolleegide tugi. Kuna koostööd on palju, siis oma mure või küsimusega üksi jääda on keeruline. Koostöö formaatideks on iganädalased koosolekud, projektide planeerimise koosolekud, töörühmad ning vajaduspõhised arutelud. Meil on tavaks suuri küsimusi ühiselt või töörühmades arutada ja otsused koos teha.

Võin täie enesekindlusega öelda, et Emili töötajad on imelised. Oleme tõepoolest avatud ja hoolivad, tegutseme koos ning võtame ühiselt vastutuse iga õpilase edasijõudmise eest. Märkame üksteist ja pingutame selle nimel, et igaühel oleks hea olla.

Emilil on väga vedanud ka lastevanematega, kes on teadlikult selle kooli oma lapsele valinud. Kuna Emili ei ole piirkonnakool, siis ei satu meie juurde peresid, kelle jaoks pole väga vahet, mis koolis laps käib. Seega on meie pered täie teadmisega ja hoolega valinud Emili oma kooliks.

See tähendab seda, et vanemad on kooli tegemistega väga hästi kursis ja kaasas. Meil on Lastevanemate Kogu (lisaks tavapärasele hoolekogule), mis toetab kooli ja õpetajaid igapäevases töös. Lapsevanemad tahavad õpetajaid toetada ja aidata.

Iga õppija on oluline

Emilis on klassis vähem õpilasi kui teistes suurasulate koolides (kuni 19 õpilast klassis). Oleme selle valiku teinud meelega, et jõuaks igale õppijale väärilist tähelepanu pöörata. Emili õpetajatele on oluline luua hea suhe iga õpilasega. Selleks räägime õpiastega juttu ka väljaspool tundi, korraldame üritusi ja peame arenguvestlusi kolm korda aastas (arenguvestlusteks on eraldi päevad, me ei tee neid üldjuhul õhtuti).

Hoiame iga õpilase arengul hoolega silma peal, anname kiiret tagasisidet ja sekkume, kui näeme selleks vajadust. Lisaks õpetajatele pingutavad selle nimel aktiivsed tugispetsilistid, kes on abiks nii õppijatele kui ka õpilastele. Oleme üsna tublid erinevate meetmete planeerimisel ja dokumenteerimisel. See aitab meid iga õpilase arengu toetamisel.

Õpetajad kohandavad õpet õpilaste vajadusele ja huvidele vastavalt (kuidas see välja näeb, saab lugeda siit). Õpetajad kohandavad ka õppetegevust iseendale huvitavaks. Emili õpetaja saab palju materjali ise luua. See on ajamahukas, aga samas ka mõnusalt loominguline. Kasutame ka üksteise loodud õppematerjale ja taaskasutame varem tehtut. See aitab aega kokku hoida siis, kui loomingulist tuhinat peale ei tule.

Üldpädevused on au sees

Väga oluline on Emilis lugemine. Iga lapse igapäevane kodutöö on ise raamatut lugeda. Kui see on veel raske, loeb koos vanemaga. Lapsed saavad üldjuhul endale ise raamatu valida oma huvide ja oskuse järgi. Õpetajatel on erinevad süsteemid, kuidas nad lugemisharjumuse kujunemisele kaasa aitavad ja sel silma peal hoiavad.

Emili koolis õppimine ei seisne ainult tavapärases aineõppes, vaid me teeme projekte, mis seovad õpitava eesmärgistatud tervikuks. Projektide käigus õpivad õpilased oma tegevust planeerima ning hindama. Teevad omavahel koostööd ja esitlevad oma töö tulemusi. Projektõpe on nagu päris töö – kasutan erinevaid kompetentse, uurin lisa ja kaasan eksperte, et mingi produktiga valmis saada või küsimus lahendada. Õpetajal on kasutada projektieelarve, mis aitab õpilastel väljaspool klassiruumi õppida, ning õpetajad ei pea end vaevama õppekäikude jaoks raha kogumisega.

Õpetajad valmistavad projekte ette lennuüleses koostöös ja kasutavad juba varem tehtud projektiplaane. Meie projektõppega ei haaku hästi olemasolevad õpikud ja töövihikud, nii et kasutame neid küll, aga üsna palju tuleb ise juurde teha. See annab hea võimaluse lõimida erinevaid teemasid ja pädevusi. Koostöö aitab hoida kokku õppematerjalide koostamisele kuluvat aega ja see on ka toredam. Miks on üldse hea koostööd teha, saab lugeda siit.

Ka õpilased saavad palju koostööd teha, et õppida suhtlema, läbi rääkima ja üksteist toetama. Ühest küljest on see tore vaheldus, aga tegelikult ka möödapääsmatult vajalik, sest tänapäeva maailmas lahendatakse väga palju probleeme just koostöös.

Emilis õppimises on suur roll oma õppimise juhtimisel. Õpilased saavad osaleda projektide kujundamises, eesmärgistamises, planeerimises ja enesehindamises. Oma õppimist aitavad juhtida ja seda oskust arendada arenguvestlused ja iseseisva õppe päevad. Õpilased on sellega juba täitsa harjunud ja oskavad end järjest paremini ise analüüsida.

Olulisel kohal on digipädevus. Koolis lapsed enda nutiseadmeid ei kasuta pea üldse, kuid õppetegevuse käigus pruugime palju kooli tahvel- ja sülearvuteid. Pöörame tähelepanu digihügieenile ja -turvalisusele. Erinevad nutirakendused saavad palju vatti nii vahelduseks, meelelahutuseks, kuid peamiselt ikka õppimiseks. Õpetajad on digipädevad ja teevad ka selles vallas hea meelega koostööd.

Liigume nii õppetöö ajal, vahel kui ka sees. Oleme liikuma kutsuv kool ja püüame teha nii, et õppetundides ei ole pikka istumist. Õuevahetund on osa igast päevast. Õpetajad on väga loovad ja kasutavad õppetegevuses koridore ning pargiala kooli kõrval.

Tagasiside jaoks võtame aega

Meie jaoks on algusest peale oluline õppimist toetav ja edasiviiv tagasiside. Mis see endast kujutab, saab lugeda siit. Me Emilis ei pane hindeid (noh, alates 6. klassi lõpust oleme sunnitud seda tegema, sest seadus nõuab, aga teeme seda nii vähe kui võimalik). Anname õpilaselt ohtralt suulist ja kirjalikku, jooksvat ja kokkuvõtet tagasisidet. Kasutame selleks peamiselt Stuudiumi ja meie enda põhjalikku tunnistuse vormi.

Jah, see võtab palju aega ja jõudu, aga see on tõesti oluline. Emilis on klassis kuni 19 õpilast ja õpetajatel on 15-18 kontakttundi nädalas. See aitab leida aega ajamahukateks tegevusteks (projektide ettevalmistamine ja tagasiside). Aega aitab kokku hoida ka õpetajatevaheline koostöö. Kokkuvõttes Emili õpetaja tööpuuduse all ei kannata ja trimestrivahetustel võivad päevad pikaks venida, kuid planeerimisse ja tagasisidesse pandud aeg tasub end ära. Nägime eelmise aasta lõpus, kui 6. klassidele esimest korda hindeid panime, et varasem tagasiside oli olnud nii põhjalik, et uued hinded ei tekitanud kelleski suuri küsimusi.

Põhjalik tagasiside annab meile ka selle eelise, et meil on väga detailne ettekujutus, kuidas igal õpilasel läheb. Muidugi tunneb iga õpetaja oma õpilasi kõige paremini, kuid klassides, kus õpetajaid on rohkem, võib juhtuda, et mõni laps jääb kahe silma vahele. Meil seda ei juhtu. Emili koolipere tugevus on märkamine. Kui näeme, et õpilane vajab abi, siis kohandame õppetööd ja rakendame erinevaid tugimeetmeid. Emilis on õpetajatele ja õpilastele toeks väga tubli tugispetsialistide meeskond, kes kasvab veelgi koos kooli kasvamisega.

Töökorraldus on paindlik

Igal klassil on oma koduklass, mille kujundamises on õpetaja ja õpilased vabad. Emili kooli klassides on diivani ja raamaturiiuliga lugemisnurk, kus tehakse ka hommikuringi. Igas klassis on ekraan või projektor. Laudu ja toole saab ümber tõsta. Seintel on klassi VEPA visioon ja teised VEPAga või klassi kokkulepetega seotud materjalid, projektisein, olulisemad õppe-eesmärgid, lugemissein jm parasjagu olulised õppesisuga seotud materjalid ning õpilaste tööd.

Tunnid kestavad Emilis enamasti kella 9-st kuni kella 15-ni, väiksematel klassidel lühemalt. Koolimaja tehakse lahti kell 8 hommikul. Pärast tunde on pikapäevarühm ja huviringid. Igasugused korrapidamised käivad graafiku järgi, nii et vahel on vaja korda valvata, aga vahel saab hinge tõmmata või pause planeerimiseks kasutada. Õpetajad ei pea olema koolis, kui parasjagu pole tunde, koosolekuid või muid ühiseid ettevõtmisi. Vaheajad on ära jaotatud nii, et on nii puhke-, iseseisva töö aega kui ka ühist tööaega. Omavaheliseks infovahetuseks saame kokku iganädalastel koosolekutel ja kasutame Teamsi. Ka kui õpetaja veel õpib, siis kindlasti saab õppepuhkust ja vajadusel mõne nädalapäeva tunnivabaks.

Töökoormust vähendab see, et klassis on veidi vähem õpilasi kui muidu Tallinnas ja ainetunde on vähem kui tavaliselt koolides. 1.-2. klassis on abiks abiõpetaja. Kalendriaasta sees on kolm tasustatud tervisepäeva.

Töötasu püüame hoida Tallinna linna õpetajate keskmisest töötasust kõrgemal. Emilis on selline süsteem, et need õpetajad, kes on pikemalt meil töötanud ja/või kelle kvalifikatsioon on kõrgem, saavad ka kõrgemat tasu. Lisaks saab kooli juures tasuta parkida, tasuta süüa, soodustusega trenni teha. Koolimaja asukoht on väga hea, sest kesklinnaga on ühistranspordiühendus tihe. Kooli poolt on kõik töövahendid nii endale kui ka õpilastele. Lisateenistuse saamiseks saab teha asendustunde, huviringe või võtta koolis muul moel rohkem vastutust.

Kellele sobib töö Emili koolis?

Minu kogemus ütleb, et Emili sobib igaühele, kes soovib õppida, uut luua ja kogeda. Emilisse tulevad töötajad, kes on juba tugeva kogemusbaasiga „tavalises“ koolis ja otsivad nüüd midagi teistsugust, kus ise edasi areneda. Emilis on kindlasti palju õppimist ja koosloomet, nullist loomist ja arendamist. Kasvame veel koos ning see on tore ja huvitav. Kõik Emili õpetajad on harjunud tegema koostööd, olles ise toetaja ja toetatu rollis. Nii et Emili sobib ka neile, kes alles õpivad ja kohanevad õpetaja rolliga. Tule õpi meiega koos!

22. apr. 2023

Kas võõrkeeletunnid peaksid toimuma väiksemates rühmades?

Seoses õpetajate puuduse ja eestikeelsele õppele üle minekuga on juttu olnud sellest, et võõrkeelerühmad tuleb kokku panna ja keeletundides on siis sama palju õpilasi, kui teistes tundides, mis mõjub halvasti keeleõppe tulemuslikkusele. Kas keelerühmad peaksid olema väiksemad, kui praegused tavaklassid? Kindlasti!

Kui klassis on parasjagu õpilasi, suudab õpetaja luua õpilastega hea suhte. Eriti keeruline on see aineõpetajate jaoks, kes näevad õpilasi vaid mõnel korral nädalas. Tundub, et sel ajal, kui mõnusasti üksteisega tuttavaks saadakse, kulub üliväärtuslik õppimise aeg ja siin ei ole aega raisata. Aga tegelikult on hea suhe sügava õppimise eeldus ja alus. Õppimiseks on vaja õpetaja ja kaaslastega suhelda, üksteiselt tagasisidet ja juhendust saada, katsetada, eksida ja proovida uuesti. Õpib see, kelle aju on asjakohaselt aktiivne, st tegeleb selle üle mõtlemisega, mis on parasjagu õpitav teema. Kui kellegi mõte rändama läheb, siis on vaja õpetaja sõbralikku tuge, et tagasi tulla, või abi, et uuesti järje peale saada. On vaja tegutseda erinevates gruppides, et üksteist kuulata ja kuuldud olla. Lisaks aine sisule, mis niimoodi kergemini külge jääb, arenevad ka õpilaste üldoskused niimoodi. Nii et kindlasti peab olema klassis just niipalju lapsi, et saaks luua turvalise õhkkonna, igaüks saaks piisavalt tagasisidet ja tunnustust ning iga õpilase aju ragiseks õiges kohas ja õiget moodi.

See kehtib absoluutselt kõikides ainetes. Pole vahet, kas tegu on inglise keele, liikumise, muusika, matemaatika või geograafiaga – igas tunnis on vaja õppimiseks kõigepealt turvalist keskkonda, tagasisidet, ajutrenni ning suhtlemist kaaslastega. Mingil hetkel on võõrkeelte õpetajad teinud tugevat lobitööd, et veenda seadusandjaid, et nendes tundides on vaja rohkem tagasisidet ja suhtlemist ning on kujunenud tavaks, et võõrkeeled on väiksemates rühmades (see on isegi uues põhikooli õppekavas soovituslikuna kirjas). Aga miks teiste ainetega nii ei ole? Kas matemaatikas peab vaikselt terve tunni töövihiku harjutusi tegema? Või muusikas pole vahet, kas laulab 20 või 40 last korraga? Kui õppekava koostajatel on sellised seisukohad, siis on need iganenud. Niimoodi käib õppimine või õppimisest rääkimine õpetaja- või ainekeskses maailmas. Õppijakeskselt vaadates tuleb sõna otseses mõttes märgata iga õpilast. Igas aines peab õppija aktiivselt enda jaoks uut teadmist looma ja olemasolevatega seostama. Tal on vaja selleks oma senised arusaamad aktiivseks teha, välja öelda ja neile tagasisidet saada. Ta teeb seda tõeliselt ainult siis, kui tunneb end turvaliselt ja usaldab õpetajat ja kaasõppijaid. Õppimine ei ole vaikne kuulamine, kirjutamine ja siis kontrolltööks sama teksti taasesitamine. Nii ei teki püsivat arusaamist õpitava sisust.

Päris õppimine võib olla väga segane, mürarikas, küsimusi ja vaidlusi tekitav, väsitav ning vahel ka frustreeriv. Õppija on vahel segaduses, küsib aktiivselt küsimusi, proovib ja pusib, eksib erinevates kohtades, küsib abi ja ühel hetkel avastab, kuidas asi käib. See käib nii kukerpallide, past continues’i, jo-le-mi, käänete, funktsioonide kui ka reaktsioonivõrrandite tasakaalustamise kohta.

Kui suur on paras klass või õpperühm, ma ei tea. Arvan, et see jääb ikka alla 20. Liiga väike ei paku jälle erinevate inimestega suhtlemis- ja koostöövõimalusi. Tean, et Tallinnas on koole, kus klassis on 30 või rohkem õpilast, ka 1. klassis. Ma arvan, et sellises klassis läheb õpetajal palju aega “korra” hoidmisele, hea suhte loomine võtab palju aega ja mõned lapsed “kaovad” ära.

Teen ettepaneku ka teistele aineliitudele, peale võõrkeelte õpetajate, seista selle eest, et ka teistes tundides oleks vähem lapsi klassis. Nii on kokkuvõttes nii õpetajad, õpilased kui ka lapsevanemad rohkem rahul. Mõistan, et see on kulukas koolipidajate jaoks, aga haridussüsteemi eesmärk ei olegi hoida raha kokku, vaid pakkuda igale lapsele väga head haridust.

19. apr. 2023

Meie kooli suurim mure on õpilased, kes jäävad maha

Praegu on käes aeg, kui 9. ja 12. klassi lõpetajad teevad katseid ja eksameid, et saada sisse järgmise taseme haridusasutusse. Pea iga päev ilmub artikleid, kus saame lugeda, kui pingeline see eluperiood noorte inimeste jaoks on. Eesti ühiskond väärtustab individuaalset edu, mida mõõdetakse karjääritõusus ja palgas. Kindlasti ei iseloomusta see kõiki peresid, kuid vanemaid, kes piitsutavad oma lapsi “hea tuleviku” nimel, on palju. Panin hea tuleviku jutumärkidesse, sest see, mis on hea tulevik, peaks olema igaühe enda määrata, mitte sõltuma naabrite, suunamudijate või ka vanemate arvamusest. Eriti sel määral, et noor seab oma vaimse tervise teiste heakskiidu nimel ohtu.

Probleemid koolis ei alga enamasti 9. klassis. Kui noorel lähevad eksamid pahasti või alla ootuste, siis on õpetajad teda alt vedanud juba varem. Kui eksamite tulemus on halb üllatus noorele endale ja tema vanematele, siis pole nad koolitee jooksul saanud adekvaatset ja piisavalt põhjalikku tagasisidet. See on meie eksamite häda – nad on õpingute lõpus. Nende funktsioon on kontrollida, mitte aidata õppida. See on minu meelest totaalne ressursi raiskamine.

Pisikesed mured õppimisega saavad alguse vahel juba täiesti koolitee alguses. Kõige olulisem vundament laotakse algklassides, kus õpilane õpib pingis istuma, õpetaja juhiste järgi tegutsema, teistega koos õppima, ennast juhtima ja kohaselt käituma. Need on eeldused, et saaks õppida lugema, kirjutama ja arvutama. Need oskused omakorda on eeldused kõikide teiste ainete omandamiseks. Kusjuures, mida laiem on lapse silmaring kooli tulles, sest paremini “jääb kinni” kõik uus koolis õpitav. Seega, mida rohkem veavad vanemad last muuseumidesse, teatrisse, loomaeda jne ning mida rohkem lapsega maailma asju arutatakse ja talle ette loetakse, seda lihtsamini läheb tal koolis. Ja ma usun ka, et suur osa Eesti haridusedust saab alguse hoopis meie vägevatest lasteaedadest ja sealsetest õpetajatest, kes saavad kindlasti liiga vähe tähelepanu ja tunnustust.

Aga on lapsi, kelle vanemad ei pühenda neile nii palju aega ja tähelepanu eelkooli eas. Osal neist läheb koolis hästi hoolimata sellest, aga osal mitte. On nunnusid, kellel on raske juba täiesti 1. klassi alguses. Osa neist kohaneb ja poole aasta pärast pole raskustest jälgegi. Kõik ei kohane. Vahel läheb lugemine üle kivide ja kändude, vahel pingis püsimine. Tulemuste seisukohast pole vahet – need on baasilised oskused, mille puudulikkuse käes hakkab kannatama pea kõik muu koolis õpitav.

Nii, mis me siis nüüd teeme? Tublid õpetajad diferentseerivad õpet tunnis, teevad veel lisatunde nende lastega, kes seda vajavad, annavad lisaülesandeid individuaalselt teha, kutsuvad järele vastama, teevad individuaalse õppekava jne jne. Kui raskused on ajutised (põhjustatud pikast haigusest näiteks), siis sellest piisab. Kui selle lapse aju aga töötab teistmoodi või teises tempos, siis see ei aita. Ma näen tublisid õpetajaid ja tugispetsialiste, kes näevad väga palju vaeva, aga sellest hoolimata on edusammud napid, sest õppekava – ohhoo! – “kappab” eest ära. See stress ja mure on päris suur, mis tekib abituse tundest, kui tahaks väga aidata, aga enam ei oska – ja mis kõige hirmsam – enam pole aega.

Ma olen oma kirjatükkides palju kordi südant valutanud selle pärast, et õppekava on liialt üle koormatud ja ei pea silmas õpilasi, kes on “harju keskmisest” erinevad. Ja valutan edasi. Ma näen, et õpilane, kes on kord raskustesse sattunud, sageli jääbki sinna. Ja mitte selle pärast, et ei hoolitaks või et ta ei saaks spetsialistide abi. Vaid selle pärast, et aega napib. Meil on kuskile jube kiire. Lapsi on vaja ette valmistada tööeluks ja pereeluks ja riigikaitseks ja iseseisvate finants- ja tervisealaste otsuste tegemiseks, neil on vaja saada ruttu karjääriõpet ja seksuaalkasvatust (või viimast just mitte). Me justkui jookseks millegagi võidu. Millega ometi?

Lapsepõlv võiks olla rõõmus ja üsna muretu aeg, kus avastada iseennast ja maailma. Küsida igasuguseid küsimusi ja vahel saada ka neile vastuseid. Katsetada, eksida ja proovida uuesti. Mängida, suhelda, teha koostööd ning leida endale sobivaim sõpruskond, mängud, huvialad ja maailmanurk. Mul on tunne, et vahel unustame koolis ära, et need alamõõdulised inimesed, kellega me tegeleme, ei ole veel mitte päris valmis täiskasvanud, vaid täitsa oma parimates aastates lapsed, kes käituvad nagu lapsed, sest nad ongi lapsed. Ja mitte ALLES lapsed, vaid lihtsalt lapsed. Nende eesmärk ei ole saada suureks. Võib-olla neil polegi eesmärki. Laps lihtsalt on hetkes ja avastab seda, mis on tema ümber. Täiskasvanud omistavad suuna ja püüdlused.

Igas maailma riigis on minu teada õppekava ja usun, et igas maailma riigis on ka lapsed, kes on õppekavast maha jäänud. Neil on tekkinud milleski raskused ja need on hakanud kärisema, sest mida aeg edasi, seda keerulisemaks läheb järgmistes klassides õppimine, sest sellel pole kuskile kinnituda. Õpetajad jõuavad vast natuke “auke” lappida, kuid tihti sellest ei piisa. Milleks on selline süsteem hea või vajalik?

Mina unistan koolist, kus iga laps saab õppida omas tempos. Alati ei saa valida, mida õppida (on ilmselge, et näiteks matemaatikast ei pääse isegi siis, kui see ei meeldi või see on raske), kuid meil on vaja olla paindlikum ses osas, kuidas õppimine käib. Oleme avastanud, et kõik ajud ei ole ühesugused ja see võiks nüüd hakata ka koolikorraldusse ja õppekavadesse jõudma. Ma tahan, et iga laps kogeks rõõmu koos avastamisest ja õppimisest ega tunneks end üha enam maha libisevat kuni selle hetkeni, mil ta täitsa alla annab. See kurvastab nii noori, õpetajaid ja ka nende vanemaid.

7. apr. 2023

Millised koolid jäävad alles ja millised sulgeme?

Kuulasin intervjuud Eve Eisenschmidtiga (Postimees “Ekspert eetris”) ja olen täiesti nõus, et kinni ei tuleks panna koole, kus on liiga vähe (mille jaoks liiga vähe?) õpilasi, vaid koole, kus ei anta head haridust. Kuulun ekspertrühma, kus oleme loomas üldhariduskoolide kvaliteedimudelit ning olen palju mõlgutanud, mis kool see hea kool siis ikkagi on. Täna panen oma mõtted “paberile”.

Ootused koolidele

Erinevate astmete haridusasutused on äärmiselt oluline osa tänapäeva ühiskonnast ja seetõttu on neile pandud ka palju ootusi ja ülesandeid. Need on väga erinevad ja vahel ka risti vastu käivad. Minu meelest on suvalises järjekorras olulisemad ootused järgmised.

Valmistada noor inimene ette iseseisvaks eluks. Siin mõeldakse tihti seda, et tal on teadmised ja oskused, et leida endale hea töö ja üldse elus (peres, kodanikuna, töökohal) hakkama saada. Sellega haakuvad tihti erinevad 21. sajandi oskuste loetelud. See on ka ootus, mida väga tihti väljendavad tööandjate esindajad.

Anda väga hea akadeemiliste teadmiste ja oskuste baas. Siia alla võib lihtsustatult paigutada mõtte, et õpilane omandab väga edukalt riikliku õppekava oma täies ilus ja siis sooritab väga heale tulemusele eksamid ning siis ongi kõik hästi. See on ka väga mugav ootus, sest oskame selle saavutatust üsna hästi mõõta (riigieksamid).

Kasvatada väga häid inimesi. Sellega haakub minu jaoks president Kersti Kaljulaidi mõte, et tegeleme inimeseks kasvamise kõrge kunstiga. Siin on oluline fookus tolerantsusel, headel suhtlemis- ja koostööoskustel ja teistel “pehmetel” väärtustel. Sellel ootusel on ka “ala-ootus”, millel on aga hoopis teine varjund. Vahel on ühiskonnaliikmetel ootus, et (eri)kool suudab ümber kasvatata halvale teele läinud noori. Minu hinnangul see ei toimi, sest peamised kasvatajad on vanemad ja kui seal on vastutus võtmata, siis kool seda üksi teha ei saa. Koolis töötavad inimesed saavad (ja peavad) noortele, kes vajavad sekkumist, tõmmata vastavate spetsilistide tähelepanu.

Vähendada ebavõrdsust ühiskonnas. See on keeruline ootus, sest haridus kipub hoopis ebavõrdsust taastootma (vaata väga huvitavat ettekannet siin). Samas minu arvates on see ääretult oluline. Uuringud näitavad, et mida haritumad on inimesed, seda parem on tervis ning vähem on näiteks seaduserikkumisi.

Hoida lapsi päevasel ajal soojas kohas mõtestatud tegevuses ehk pakkuda lapsehoidu (ja sooja sööki) selleks ajaks kui vanemad on tööl. See on tegelikult rohkem või vähem aktuaalne igas koolis, sest kui näiteks planeerime koolis üritusi, peame mõtlema ka lastevanemate logistika peale. Pärast distantsõppe laineid tahavad paljud koolid teha iseseisva õppe päevi (see on väga hea mõte, kui neid teha korralikult ette valmistatult ja läbi mõeldult), aga on peresid, kus see ei tööta. Mõni laps ei suuda kodus iseseisvalt õppida ja vanem ei saa (ei peakski) tal “kukil elada”.

Aidata edasi hariduslike erivajadustega lapsi. Ootus koolidele on, et nad toetavad iga lapse edasijõudmist sõltumata tema eripäradest ja -vajadustest. See on minu arvates loomulik ja õige. Kuid ka sellel on hoopis äraspidine “sugulane” – eraldada erivajadustega lapsed, kes võivad segada “tavalisi” lapsi. Kumb ootus on ühiskonnaliikmele hingelähedasem, sõltub minu arvates selle inimese väärtustest ja tõekspidamistest.

Igaühel on endal erinev koolikogemus ja põhimõtted ning neist lähtudes need erinevad ootused kombineeruvad. Seetõttu ongi väga keeruline öelda, milline on hea kool. See tuleb kuidagi omavahel kokku leppida ja aktsepteerida seda, et täiesti üksmeelele me ilmselt kunagi ei jõuagi.

Kuidas seda probleemi lahendada? Kas otsime vastust kooli kaupa (teeme meie arvates hea kooli nendele peredele, kes juba on meie kooli juures)? Kas lepime omavalituses kokku, millistele ootustele peab kool vastama ja sellest lähtudes seame eesmärgid? Otsustame riigi tasandil seadustega, mida meie koolid peavad tegema? Praegu lahendame seda küsimust kõikidel nendel tasanditel ja see teeb ka olukorra keerulisemaks, sest kogukonna seatud eesmärgid (nt turvalised ja head suhted) on vastuolus KOVi või riigi kriteeriumitega (kuluefektiivsus). Sellises olukorras on kaks varianti – kas otsitakse kompromissi või üks konflikti osapool sõidab teerullina teisest üle. Ma soovitaks esimest, aga siiani on kasutatud teist “lahendusviisi”.

Erinevate heade koolide variandid

Nüüd vaatame erinevaid koole ja mõtleme, milline võiks siis ikkagi olla see kool, mida ei panda kinni, sest ta on lihtsalt nii hea kool. Lähtun siin nendest märksõnadest, mida olen kuulnud praegu kasutatavat, kui koolide sulgemine on teemaks. Püüan arutada ka, kuidas need kriteeriumid seostuvad kooli õpilaste arvuga, mida tihti tuuakse otsuste alusena esile.

Väga head suhted ja turvaline õpiruum. Minu arvates on see möödapääsmatult vajalik, et toimuks õppimine. On vaja, et õpilane julgeks eksida, oma arvamust välja öelda, et ta tunneks kuuluvuse ja autonoomia tunnet, tal oleks usaldusisikuid nii suurte kui ka väikeste seas, oleks võimalikult vähe kiusamist ja vägivalda ning ta teaks, et kui need sünnivad, saab ta abi. Seda kõike on lihtsam korraldada väiksemas koolis. Suures ei ole võimatu, aga kindlasti on keerulisem. Suuremates koolides on lihtsam jääda anonüümseks ja võõraks. Õpetajatel läheb rohkem aega, et nimesid selgeks saada, rääkimata kontakti loomisest.

Väga head akadeemilised tulemused (hinded, eksamitulemused, olümpiaadide kõrged kohad jmt). Need kipuvad olema koolid, kuhu on sisseastumiskatsed. Vanemad, kes on ise sellises koolis käinud, soovivad ka oma last “eliitkooli” panna. Lootus on, et laps saab väga heasse (hinded, eksamitulemused) gümnaasiumisse, siis ülikooli, siis töökohale ja lõpuks elus hästi toime tulevaks. Abiks on ka “edukatest” koosnev suhtlusvõrgustik. Head tulemused saavutatakse tihti eelselektsiooniga (sisseastumiskatsed, etteõpetatus), suure surve, koormuse ja läbikukkumishirmuga. On lapsi, kelle vaimse tervise viib selline õppekorraldus täiesti rivist välja. Muidugi on ka neid, kellele see sobib. Need koolid kipuvad olema pigem suured, sest hea ja vahetu kontakt pole nii oluline. [Maalisin siin “eliitkoolidest” väga mustvalge pildi. Olen ise sellise kooli vilistlane ja tean, et on ka halle toone.]

Kool on kuluefektiivne, st ühe lapse õpetamiseks kulub võimalikult vähe raha. Kuna koolidele on väga konkreetsed nõudmised (riikliku õppekava täitmiseks läheb vaja üsna kindlat hulka õpetajaid, lisaks tugispetsilistid, normeeritud füüsiline keskkond jne), siis kokkuhoiuvõimalusi eriti ei ole. Tuuakse välja variante erinevaid ressursse koolide vahel jagada. See teeb aga õppetöö korraldamise koolis keeruliseks ning meeskonnatöö vaevaliseks. Ja ütlen ka siin välja, et videotunnid on ebaefektiivsed ja ma väga tahaksin, et neid ei toodaks välja kui võimalust raha kokku hoida. Mida suurem kool, seda vähem raha õpilase kohta kulub. Riigi toetust jagatakse ka sellise süsteemi alusel, et pigem on parem pidada suuremaid koole.

Kogukondlikkus. Koolid on tegelikult aegade algusest peale olnud kogukonnakoolid, kuid linnade kasvades on side perede ja koolitöötajate vahel jäänud nõrgemaks. Kogukonnakool on minu peas selline kool, kus osaline on iga koolipere liige (sh lapsevanemad, ka vanavanemad, teised kogukonna asutused jne). Omavahel arutatakse olulisi küsimusi, tehakse head koostööd ning kool on oma kogukonna nägu (nt kohaliku murde või ajaloo õpetamine ja tähistamine, kohalike ettevõtetega koostöö jne). See eesmärk haakub tugevalt heade suhetega ning kipub iseloomustama väiksemaid koole. Ka suurlinnades võib olla kogukonnakoole, mis on tugevasti põimunud ühiste väärtuste ümber, nii et need ei pea olema maakoolid.

Tugeva ajalooga, traditsioonide, “kallaku” ja identiteediga koolid. Nendel koolidel on tihti tugev vilistlaskond, kes traditsioone alal hoiab. On staarõpetajad, kes veavad eest oma valdkonna süvaõpet. Nendes koolides on vahel keeruline teha uuendusi, sest muutustele on tugev vastuseis. Samas on ühine identiteet väga tugevasti liitev, nii et kogukonnatunne on tugev. Need ei pruugi olla ei suured ega väiksed koolid, kuid tõenäoliselt on üsna vanad koolid ja kindlasti üks kohaliku kogukonna tugisambaid.

Väga hea tugi erivajadustega õppijatele. See ei pruugi tähendada erikooli, vaid pigem väga tugevate õpetajate kollektiivi, kes väärtustavad iga õpilase edasijõudmist. Need tulemused ei paista välja riigieksamite tulemustes, sest me ei tea, mis tasemelt need õpilased alustasid. Pigem näeme, et sellesse kooli koonduvad erivajadustega õppijad ja kool ei tõrju neid eemale. Kahjuks peletab see eemale mõned “tavaliste” laste vanemad ja võib tekitada koolile erikooli maine. Mul on selliseid lugusid kuuldes väga kurb meel, sest need koolid on minu arvates kohe eriti tublid. Need õpetajad usuvad igasse õpilasesse, toetavad igaüht tingimusteta, ilmselt teevad omavahel ja vanematega head koostööd ja tõesti oskavad seda tööd, mida teevad. Need koolid kipuvad olema pigem väiksemad, aga suurlinnades võivad ka suureks kasvada.

Uhke koolimaja ja rohkelt vidinaid. On tore, et kerkib uusi koolimaju ja remonditakse vanu. Ilus ning kaasaegne koolimaja tõmbab õpilasi ja õpetajaid. Nendes koolides on õhku, ruumi, põnevaid soppe, uhkeid tehnikavidinaid (VR-prillid, 3D-printerid, drooniklass, nutitahvlid jne), suur spordikompleks ujulaga jne. Kuna see nõuab üsna palju raha nii soetamisel kui ka ülal pidamisel, kipuvad need olema suured koolid ja pigem suurtes ning rikastes omavalitsustes.

Palju valikuid õpilastel. Praegu iseloomustab see pigem gümnaasiume, aga ei peaks nii olema. Kas põhikooliõpilane on suuteline ja peaks tegema ise valikuid oma õpingute sees. Ja on ka toredaid koole, kes on näiteks lõiminud huviringitunnid päeval toimuvasse õppesse ja seeläbi pakub vaheldust ja valikuvõimalusi. Seda on lihtsam teha suurtes ja linnaasulate koolides, sest seal on rohkem lapsi, kes võiks erinevate valikute vahel jaguneda, ja õpetajaid, kes soovivad ja oskavad neid gruppe juhendada.

Üks eraldi ja natuke naljakas kategooria koole on need, kes püüavad olla kõik ülal nimetatud koolid korraga. Kui vaatad selle kooli kodulehte või sotsiaalmeediat, siis seal on väga-väga palju infot ja näiteid kõikidest ülal toodud punktidest. Nad osalevad kõikvõimalikes projektides ja programmides ning kooli seinal ja kodulehel on väga palju logosid. Tundub, et on väga tubli kool (ilmselt väga suur kool, et kõike seda jõuab), kuid tekitab küsimuse, kas see on ikka päriselt ja korralikult võimalik.

Kui loed neid hea kooli erinevaid “tüüpe”, siis kindlasti tuleb Sul igaühega mõni konkreetne kool silme ette. See on väga äge, et Eestis on palju eriilmelisi haridusasutusi, kellel on oma nägu ja tegu. Samas, kipuvad need pigem olema linnades, sest seal on nii vajadust kui ka võimalusi oma erinevusi ehitada ja rõhutada. Kui asulas või piirkonnas on üks kool, siis tuleb meeldida kõigile.

Ja mis me siis teeme?

Minu arvates on väga hea kool selline, kus on head suhted ja turvaline keskkond (vaimne ja füüsiline tervis on hoitud, õpilased ja kooli töötajad tahavad tulla kooli) ning iga laps jõuab eakohaselt edasi ilma hirmu ja surveta, vaid väga professionaalse õppetöö tulemusel. Tahan, et iga õpilane valdaks heaks inimeseks olemise peent kunsti ja omandaks võimalikult kõrge hariduse, et tema elu kvaliteet oleks parem ning et ühiskonnas oleks võimalikult vähe ebavõrdsust. Selliseid koole ei tohiks kinni panna sõltumata nende suurusest. Kool ei ole maja. Palun ärgem laskem kinni panna haridusasutusi, mille hoone on vana, liiga suur või kulukas ülal pidada, kuid kus antakse lastele väga hea olevik ja tulevik. Leidkem lahendus majale, mis saaks pakkuda head varju sellisele kooliperele.

Samas mõistan, et erinevate kogukondade ootused ja eesmärgid on erinevad. Peame ühiskonnana otsustama, mis tasandile me vastutuse lükkame. Kas iga kool vaatab ise, kuidas hakkama saab, ja otsustab, millise hariduse ta oma võsukestele annab? Kas kohalik omavalitsus või koolipiirkond seab kvaliteedikriteeriumid ja eesmärgid ja neist lähtudes avab või sulgeb koole? Või riik seaduste, määruste ja vahel ka kooli pidamist üle võttes või sulgemisotsustega ütleb, milline on hea kool?