Curriculum Vitae

Teenistuskäik

08/2021 – praegu          Emili Kool

koolijuht

Juhin Emili kooli.

Emili kool on küpsemas väikesest algkoolist parajaks põhikooliks. Minu peamine roll on hoida kogukonnakooli väärtuskesksena ka suuremana, ehitada 2. ja 3. kooliaste õpilaste vajadustele vastavaks ja toetada õppetööd mõnusa füüsilise keskkonnaga.

08/2018 – 07/2021         Emili Kool

õppejuht

Juhtisin Emili kooli õppetööd.

Olulisim tehtust: 2. kooliastme õppe- ja ainekava kokkupanek, 1. kooliastme õppe- ja ainekava uuendamine, õpetaja professionaalse arengu toetamise süsteemi loomine ja juurutamine, Office365 rakenduste kasutuselevõtt igapäevases suhtlemises, dokumendihalduses ja distantsõppel, kooli raamatukogu loomine, elektrooniliste üldpädevustestide kasutuselevõtt, VEPA ja Project Based Learning koolitusprogrammide kokkupanek ja metoodika juurutamine koolis, õppeedukuse jälgimise süsteemi loomine, rahuloluküsitluste süsteemi loomine ja ellu viimine, kooli sihtide sõnastamine koos õpetajate, lastevanemate ja õpilastega.

01/2013 – 08/2018        SA Noored Kooli

koolitusjuht

Juhtisin programmi Noored Kooli õpetaja- ja liidrikoolitust ning tugisüsteemi. Kavandasin ja osaliselt viisin läbi alustavate õpetajate koolitusi ning suure meeskonna abiga toetasin nende arengut õpetaja ning liidrina.

Olulisem tehtust: toe ümberkujundamine kontrollivast toetavaks, Noored Kooli kompetentsimudeli loomine ja arendamine ning sellest lähtudes koolituskava ülesehitamine, muutuva õpikäsituse ja õppijakeskse õppe (Universal Design For Learning metoodika) juurutamine alustavate õpetajate koolipraktikas, koolituste läbiviimisel ja hindamisel, LAK-õppe integreerimine ettevalmistuskoolitusse ja praktikasse, erinevate IKT-vahendite kasutamine mõju hindamiseks ja infovahetuse paremaks korraldamiseks, e-õppekeskkonna loomine, muutuva õpikäsituse  konverentsi korraldamine koostöös Tallinna Ülikooliga, NK uue strateegia arendamine ning programmi läbiv uuendamine vastavalt.

08/2011 – 06/2012        Loo Keskkool

õppealajuhataja

Juhtisin Loo Keskkooli (üle 300 õpilase ja u 40 õpetajat) õppetööd.

Olulisem tehtust: kooli õppekava uuendamine ja ainekavade koostamise juhtimine, kõikide õpetajate tundide vaatlemine ja põhjalik tagasisidestamine ning johtuvalt koolituste planeerimine ja läbiviimine, mitme IKT-alase lahenduse kasutusele võtmine ja juurutamine tööprotsessis, programmi Noored Kooli tugevamate osalejate ja vilistlaste toomine õpetajaks Loo kooli, tihe koostöö õpetajate, tugisüsteemi ja õpilastega õpikeskkonna parendamiseks.

08/2009 – 12/2012        SA Noored Kooli

koolitaja, ülddidaktika juhendaja, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse ainedidaktika õppejõud, ainetuutor, mentor

Koolitasin ja juhendasin Noored Kooli osalejaid funktsionaalse lugemisoskuse õpetamisel, ülddidaktikas ning ajaloo ja ühiskonnaõpetuse ainedidaktikas: õpetamine erinevates vanuseastmetes, metoodika, hindamine, eesmärgistamine ja planeerimine. Vaatlesin ja tagasisidestasin Noored Kooli osalejate tunde.

Pärast Noored Kooli meeskonnast lahkumist 2018. a olen jätkanud koolitaja ja mentorina.

10/2010 – 06/2011        Tartu Kutsehariduskeskus

ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

12/2009 – 11/2010        Tartu Ülikool, Pedagogicum

haridusprojektide koordinaator

08/2007 – 12/2009        Lasnamäe Üldgümnaasium

ajaloo, ühiskonna- ja suhtlemisõpetuse õpetaja

09/2007 – 12/2007        Tallinna Juhkentali Gümnaasium

ühiskonnaõpetuse õpetaja

Hariduskäik

2010 Tartu Ülikool, Haridusteaduse magistrikraad ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja erialal

2009 programm Noored Kooli

2005 Tartu Ülikool, bakalaureuseõpe, ajalugu, arheoloogia

Olulisemad täiendkoolitused

2021-2022 Haridus- ja Noorteamet, Alustavate koolijuhtide arenguprogramm

2018-2019 Tallinna Ülikool, Õppejuhtide arenguprogramm

2007-2009 SA Noored Kooli, Juhtimiskoolitused Eestis ja Suurbritannias

%d bloggers like this: