Kuidas on Emili koolis töötada?

Kirjutan Emilist siin möödaminnes tihti, kuid mitte eriti konkreetselt. Seekord teen nii, et kirjeldangi ülevaatlikult, mismoodi töö Emilis välja näeb. Kui tahad, tule vaata ise oma silmaga järgi! Ja lisan ka, et asi täitsa aus oleks, et seda kirjatükki hindasid, parandasid ja täiendasid enne avaldamist Emili õpetajad Liis, Kairi, Anni ja Annegret. Suur tänu teile!

Mina ei olnud selles meeskonnas, kes Emili kooli alustas, kuid olen oma viie aasta jooksul selles tiimis aru saanud, et Emili kooli loomisel on tehtud väga palju asju õigesti ning praegune koolikultuur on minu meelest tugevas ja heas kohas. Emili kool on väga hea kool. Minu ülesanne praeguse juhina on mõnusat keskkonda hoida suure kasvamise tuhinas. See ei ole lihtne, aga mind aitab väga palju tugev vundament.

Kooli tuum – ühised väärtused

Emili kooli asutajad sõnastasid põhiväärtused: oleme avatud, pühendume, hoolime ja võtame vastutuse. Mida need meie jaoks tähendavad, on lahti kirjutatud kooli õppekavas. Need ei ole õõnsad sõnad, vaid me päriselt ka mõtestame ja arutleme nende üle. Kooli väärtustel on koht meeskonna koosolekutel, kolleegide ja õpilaste tunnustamisel, õpilaste hommikuringides ja mujal. Väärtused aitavad mul teha keerulisi otsuseid ja hinnata tehtud tegusid. Emili kooli peamine tugevus on see, et kooli väärtused on päris asi, mitte vormitäide.

Lisaks oleme terve kooliperega koos sõnastanud sihid, mille poole püüdleme ja need on nüüd oluline osa Emili õppekavast. Arengukava ja teisi dokumente teeme koos, et ühiselt püüelda suurte eesmärkide poole. Koos ka hindame, kuidas meil läheb. Kooli juhtimine on olnud algusest peame ühine vastutus, kuid suuremas meeskonnas oleme sellesse protsessi rohkem struktuuri lisanud. Me ei ole kasvamisega veel valmis, nii et ühist loomist on veel palju. Püüame seda teha nii, et võimalikult palju koolipere liikmeid on kaasas, kuid samas väärtustades igaühe aega.

Hea suhe on kõige alus

Enne Emili kooli tööle tulemist olin erinevates haridusasutustes juba üle kümne aasta töötanud ning olin ka korduvalt kuulnud seda, et õppimiseks ja töötamiseks on vaja turvalist keskkonda. Kuid seda, kui oluline on päriselt hea suhe, mõistsin tegelikult alles Emilis.

Õpilased, juhid, õpetajad ja teised kooli töötajad suhtlevad omavahel avatult ja vabalt, sinatame, teeme nalja ning räägime pisikestest igapäevastest asjadest. Pole ranget ja pikka võimuhierarhiat ja hirmu taastootvat süsteemi. Me ei taga korda koolis karistuste ja ähvardustega, vaid kokkulepete ning lugupidava suhtumisega. Muidugi see ei ole probleemivaba – konflikte, kiusamist, korra rikkumist ja nõmedat käitumist tuleb ikka ette. Oleme seda mõtestanud nii, et käimegi koolis selleks, et õppida inimeseks olemise kõrget kunsti, sh suhtlemist, käitumist ja probleemide lahendamist. Täiskasvanute ülesanne on olla eeskujuks ja abiks. See ei tule lihtsalt ja see on pidev närvesööv töö, kuid kui tõesti peame kalliks Emili väärtuseid, siis teisiti ei saa.

Kui klassikollektiivis on suhted keeruliseks läinud, siis me ei karda ka õppimist pausile panna ja sellega tegeleda, sest head suhted ja sealt tulev turvaline keskkond on õppimise alus. Kui lapsel on tugevad tunded või mõtted on mujal, siis ta tegelikult ei õpi. Nii et vahel on vaja selle jaoks eraldi aega võtta ja seda me ka teeme. Sama kehtib ka Emili kui töökeskkonna kohta. Võtame aega, et olla koos ja luua ning hoida häid suhteid. Kui vaja, võtame eraldi arutada, kuidas saame koos veel  paremini edasi minna. Otsime ühiselt lahendusi ja võimalusi. Korraldame ühiseid üritusi alates matkadest kuni konverentsini koos õpilaste ja lastevanematega.

Heade suhete ja turvalise vaimse keskkonna hoidmisel aitavad meid ka KiVa ja VePa programmid. Suurem osa Emili õpetajaid on läbinud vastavad koolitused ja kasutavad nende programmide elemente rohkem või vähem. Emilis on väga tugev ja toimekas KiVa-tiim, kes hoiab kiusuennetust fookuses, toetab koolipere liikmeid ning vajadusel sekkub. Kui Emiliga liitub uus pereliige, saab soovi korral minna ka KiVa ja/või VePa koolitusele.

Heade suhete hoidmine on pidev töö ja pingutus – see ei saa kunagi valmis. Tunnen, et meie meeskonnas on ühine ja tugev soov selle nimel vaeva näha. Kui oleme erineval arvamusel, räägime selle läbi. Konflikt ei jää vinduma. Vajadusel teeme uusi või uuendame vanu kokkuleppeid. Oleme valmis otsima lahendusi ja võtma aega selleks, et igaühel oleks hea olla.

Inimesed on hoolega valitud

Emili kooli tööle tulemine on üsna pikk protsess, sest valime oma kolleege hoolega. Lisaks tavalistele dokumentidele ja vestlustele ootame, et tulevane kaasteeline käib koolis vaatlemas ja tutvumas ning õpetaja proovitundi andmas. Vahepeal reflekteerime, et mõista, kas kanname samu väärtusi ja põhimõtteid. On oluline, et uus tiimiliige ei ostaks „põrsast kotis“, vaid veenduks, et see on missioon, millega ta soovib end siduda. Kuidas edukalt kandideerida, saad lugeda siit.

Ootame oma uutelt kaaslastelt seda, et ta kannaks Emili väärtuseid ja talle sobiks meie põhimõtted. Vaja on väga head suhtlemisoskust, lahendusmeelsust, hoolimist igast õpilasest ning valmisolekut teha koostööd nii suurte kui ka väikestega. Kindlasti on palju õppimist, sest oleme teinud pedagoogilisi valikuid, mida paljud koolid ei viljele (nt projektõpe, üldõpetus, kirjeldav sõnaline tagasiside), nii et tuleb olla valmis ka selleks, et on nii mõndagi uut ja teistmoodi.

Värsketele emillastele on abiks koolitused, mentor ja kolleegide tugi. Kuna koostööd on palju, siis oma mure või küsimusega üksi jääda on keeruline. Koostöö formaatideks on iganädalased koosolekud, projektide planeerimise koosolekud, töörühmad ning vajaduspõhised arutelud. Meil on tavaks suuri küsimusi ühiselt või töörühmades arutada ja otsused koos teha.

Võin täie enesekindlusega öelda, et Emili töötajad on imelised. Oleme tõepoolest avatud ja hoolivad, tegutseme koos ning võtame ühiselt vastutuse iga õpilase edasijõudmise eest. Märkame üksteist ja pingutame selle nimel, et igaühel oleks hea olla.

Emilil on väga vedanud ka lastevanematega, kes on teadlikult selle kooli oma lapsele valinud. Kuna Emili ei ole piirkonnakool, siis ei satu meie juurde peresid, kelle jaoks pole väga vahet, mis koolis laps käib. Seega on meie pered täie teadmisega ja hoolega valinud Emili oma kooliks.

See tähendab seda, et vanemad on kooli tegemistega väga hästi kursis ja kaasas. Meil on Lastevanemate Kogu (lisaks tavapärasele hoolekogule), mis toetab kooli ja õpetajaid igapäevases töös. Lapsevanemad tahavad õpetajaid toetada ja aidata.

Iga õppija on oluline

Emilis on klassis vähem õpilasi kui teistes suurasulate koolides (kuni 19 õpilast klassis). Oleme selle valiku teinud meelega, et jõuaks igale õppijale väärilist tähelepanu pöörata. Emili õpetajatele on oluline luua hea suhe iga õpilasega. Selleks räägime õpiastega juttu ka väljaspool tundi, korraldame üritusi ja peame arenguvestlusi kolm korda aastas (arenguvestlusteks on eraldi päevad, me ei tee neid üldjuhul õhtuti).

Hoiame iga õpilase arengul hoolega silma peal, anname kiiret tagasisidet ja sekkume, kui näeme selleks vajadust. Lisaks õpetajatele pingutavad selle nimel aktiivsed tugispetsilistid, kes on abiks nii õppijatele kui ka õpilastele. Oleme üsna tublid erinevate meetmete planeerimisel ja dokumenteerimisel. See aitab meid iga õpilase arengu toetamisel.

Õpetajad kohandavad õpet õpilaste vajadusele ja huvidele vastavalt (kuidas see välja näeb, saab lugeda siit). Õpetajad kohandavad ka õppetegevust iseendale huvitavaks. Emili õpetaja saab palju materjali ise luua. See on ajamahukas, aga samas ka mõnusalt loominguline. Kasutame ka üksteise loodud õppematerjale ja taaskasutame varem tehtut. See aitab aega kokku hoida siis, kui loomingulist tuhinat peale ei tule.

Üldpädevused on au sees

Väga oluline on Emilis lugemine. Iga lapse igapäevane kodutöö on ise raamatut lugeda. Kui see on veel raske, loeb koos vanemaga. Lapsed saavad üldjuhul endale ise raamatu valida oma huvide ja oskuse järgi. Õpetajatel on erinevad süsteemid, kuidas nad lugemisharjumuse kujunemisele kaasa aitavad ja sel silma peal hoiavad.

Emili koolis õppimine ei seisne ainult tavapärases aineõppes, vaid me teeme projekte, mis seovad õpitava eesmärgistatud tervikuks. Projektide käigus õpivad õpilased oma tegevust planeerima ning hindama. Teevad omavahel koostööd ja esitlevad oma töö tulemusi. Projektõpe on nagu päris töö – kasutan erinevaid kompetentse, uurin lisa ja kaasan eksperte, et mingi produktiga valmis saada või küsimus lahendada. Õpetajal on kasutada projektieelarve, mis aitab õpilastel väljaspool klassiruumi õppida, ning õpetajad ei pea end vaevama õppekäikude jaoks raha kogumisega.

Õpetajad valmistavad projekte ette lennuüleses koostöös ja kasutavad juba varem tehtud projektiplaane. Meie projektõppega ei haaku hästi olemasolevad õpikud ja töövihikud, nii et kasutame neid küll, aga üsna palju tuleb ise juurde teha. See annab hea võimaluse lõimida erinevaid teemasid ja pädevusi. Koostöö aitab hoida kokku õppematerjalide koostamisele kuluvat aega ja see on ka toredam. Miks on üldse hea koostööd teha, saab lugeda siit.

Ka õpilased saavad palju koostööd teha, et õppida suhtlema, läbi rääkima ja üksteist toetama. Ühest küljest on see tore vaheldus, aga tegelikult ka möödapääsmatult vajalik, sest tänapäeva maailmas lahendatakse väga palju probleeme just koostöös.

Emilis õppimises on suur roll oma õppimise juhtimisel. Õpilased saavad osaleda projektide kujundamises, eesmärgistamises, planeerimises ja enesehindamises. Oma õppimist aitavad juhtida ja seda oskust arendada arenguvestlused ja iseseisva õppe päevad. Õpilased on sellega juba täitsa harjunud ja oskavad end järjest paremini ise analüüsida.

Olulisel kohal on digipädevus. Koolis lapsed enda nutiseadmeid ei kasuta pea üldse, kuid õppetegevuse käigus pruugime palju kooli tahvel- ja sülearvuteid. Pöörame tähelepanu digihügieenile ja -turvalisusele. Erinevad nutirakendused saavad palju vatti nii vahelduseks, meelelahutuseks, kuid peamiselt ikka õppimiseks. Õpetajad on digipädevad ja teevad ka selles vallas hea meelega koostööd.

Liigume nii õppetöö ajal, vahel kui ka sees. Oleme liikuma kutsuv kool ja püüame teha nii, et õppetundides ei ole pikka istumist. Õuevahetund on osa igast päevast. Õpetajad on väga loovad ja kasutavad õppetegevuses koridore ning pargiala kooli kõrval.

Tagasiside jaoks võtame aega

Meie jaoks on algusest peale oluline õppimist toetav ja edasiviiv tagasiside. Mis see endast kujutab, saab lugeda siit. Me Emilis ei pane hindeid (noh, alates 6. klassi lõpust oleme sunnitud seda tegema, sest seadus nõuab, aga teeme seda nii vähe kui võimalik). Anname õpilaselt ohtralt suulist ja kirjalikku, jooksvat ja kokkuvõtet tagasisidet. Kasutame selleks peamiselt Stuudiumi ja meie enda põhjalikku tunnistuse vormi.

Jah, see võtab palju aega ja jõudu, aga see on tõesti oluline. Emilis on klassis kuni 19 õpilast ja õpetajatel on 15-18 kontakttundi nädalas. See aitab leida aega ajamahukateks tegevusteks (projektide ettevalmistamine ja tagasiside). Aega aitab kokku hoida ka õpetajatevaheline koostöö. Kokkuvõttes Emili õpetaja tööpuuduse all ei kannata ja trimestrivahetustel võivad päevad pikaks venida, kuid planeerimisse ja tagasisidesse pandud aeg tasub end ära. Nägime eelmise aasta lõpus, kui 6. klassidele esimest korda hindeid panime, et varasem tagasiside oli olnud nii põhjalik, et uued hinded ei tekitanud kelleski suuri küsimusi.

Põhjalik tagasiside annab meile ka selle eelise, et meil on väga detailne ettekujutus, kuidas igal õpilasel läheb. Muidugi tunneb iga õpetaja oma õpilasi kõige paremini, kuid klassides, kus õpetajaid on rohkem, võib juhtuda, et mõni laps jääb kahe silma vahele. Meil seda ei juhtu. Emili koolipere tugevus on märkamine. Kui näeme, et õpilane vajab abi, siis kohandame õppetööd ja rakendame erinevaid tugimeetmeid. Emilis on õpetajatele ja õpilastele toeks väga tubli tugispetsialistide meeskond, kes kasvab veelgi koos kooli kasvamisega.

Töökorraldus on paindlik

Igal klassil on oma koduklass, mille kujundamises on õpetaja ja õpilased vabad. Emili kooli klassides on diivani ja raamaturiiuliga lugemisnurk, kus tehakse ka hommikuringi. Igas klassis on ekraan või projektor. Laudu ja toole saab ümber tõsta. Seintel on klassi VEPA visioon ja teised VEPAga või klassi kokkulepetega seotud materjalid, projektisein, olulisemad õppe-eesmärgid, lugemissein jm parasjagu olulised õppesisuga seotud materjalid ning õpilaste tööd.

Tunnid kestavad Emilis enamasti kella 9-st kuni kella 15-ni, väiksematel klassidel lühemalt. Koolimaja tehakse lahti kell 8 hommikul. Pärast tunde on pikapäevarühm ja huviringid. Igasugused korrapidamised käivad graafiku järgi, nii et vahel on vaja korda valvata, aga vahel saab hinge tõmmata või pause planeerimiseks kasutada. Õpetajad ei pea olema koolis, kui parasjagu pole tunde, koosolekuid või muid ühiseid ettevõtmisi. Vaheajad on ära jaotatud nii, et on nii puhke-, iseseisva töö aega kui ka ühist tööaega. Omavaheliseks infovahetuseks saame kokku iganädalastel koosolekutel ja kasutame Teamsi. Ka kui õpetaja veel õpib, siis kindlasti saab õppepuhkust ja vajadusel mõne nädalapäeva tunnivabaks.

Töökoormust vähendab see, et klassis on veidi vähem õpilasi kui muidu Tallinnas ja ainetunde on vähem kui tavaliselt koolides. 1.-2. klassis on abiks abiõpetaja. Kalendriaasta sees on kolm tasustatud tervisepäeva.

Töötasu püüame hoida Tallinna linna õpetajate keskmisest töötasust kõrgemal. Emilis on selline süsteem, et need õpetajad, kes on pikemalt meil töötanud ja/või kelle kvalifikatsioon on kõrgem, saavad ka kõrgemat tasu. Lisaks saab kooli juures tasuta parkida, tasuta süüa, soodustusega trenni teha. Koolimaja asukoht on väga hea, sest kesklinnaga on ühistranspordiühendus tihe. Kooli poolt on kõik töövahendid nii endale kui ka õpilastele. Lisateenistuse saamiseks saab teha asendustunde, huviringe või võtta koolis muul moel rohkem vastutust.

Kellele sobib töö Emili koolis?

Minu kogemus ütleb, et Emili sobib igaühele, kes soovib õppida, uut luua ja kogeda. Emilisse tulevad töötajad, kes on juba tugeva kogemusbaasiga „tavalises“ koolis ja otsivad nüüd midagi teistsugust, kus ise edasi areneda. Emilis on kindlasti palju õppimist ja koosloomet, nullist loomist ja arendamist. Kasvame veel koos ning see on tore ja huvitav. Kõik Emili õpetajad on harjunud tegema koostööd, olles ise toetaja ja toetatu rollis. Nii et Emili sobib ka neile, kes alles õpivad ja kohanevad õpetaja rolliga. Tule õpi meiega koos!

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: